Bij veel amateurkunstsectoren in Noord-Brabant is de bond of koepel de gesprekspartner voor het veld als het gaat om het delen van kennis, het behartigen van belangen en het ontwikkelen van bovenlokale activiteiten. Voor het amateurtheater was eind 2015 geen provinciale gesprekspartner. Kunstbalie heeft een oproep aan het amateurtheaterveld gedaan om op provinciaal niveau samen te werken en vorm te geven aan een gesprekspartner die namens het veld deze activiteiten kan ontplooien. In enkele bijeenkomsten is de behoefte uitgesproken en zijn de thema’s verkend, waarop de theaterkoepel zich kan richten. In deze startnotitie worden de doelstellingen en activiteiten beschreven. Waar staat aangegeven ‘theater’ wordt altijd bedoeld het amateurtheater ofwel groepen en verenigingen van theaterliefhebbers die dit zonder bezoldiging doen.

Missie en doelstelling

Missie en doelstelling  KABRA wil een platform zijn voor de verspreiding van (1) kennis, (2) het behartigen van de belangen en (3) het ontwikkelen van bovenlokale activiteiten voor het amateurtheaterveld in Noord-Brabant. Met de kennis over het amateurtheaterveld wil KABRA theatergroepen en verenigingen inspireren en motiveren om zich artistiek en organisatorisch te ontwikkelen.

Doelgroep De doelgroep van KABRA bestaat uit alle theatergroepen, -verenigingen en projectverbanden in Noord-Brabant die zich bezighouden met theater in de breedste zin van het woord.

De doelstellingen van KABRA zijn gebaseerd op de drie bovengenoemde. Om de specifieke behoeftes van het theaterveld duidelijk te krijgen is er een peiling onder de doelgroep gehouden. Op basis van de resultaten van deze peiling werd een activiteitenplan opgesteld.

activiteiten

Activiteiten

1. Het beschikbaar stellen en uitdragen van informatie en kennis

Iedere theatervereniging of theatergroep heeft te maken met artistiek inhoudelijke en zaken betreffende de randvoorwaarden. KABRA bundelt deze kennis en zorgt voor verspreiding ervan.

 2. De belangenbehartiging voor het amateurtheater in Noord-Brabant

KABRA zet zich in om de belangen van theaterverenigingen en groepen in Noord-Brabant te behartigen. De volgende belangen zijn gedefinieerd:

  • onderhandeling over de auteursrechten van theaterstukken gemeentelijke en provinciale lobby: de belangen van het amateurtheater overbrengen wat kan resulteren in meer geld en ruimte voor deze sector
  • lobbyen bij subsidiegevers, zoals cultuurfondsen e.d.
  • het belang van recensies betreffende activiteiten van het amateurtheater in de pers behartigen bij dagbladen, weekbladen en websites

 3. Het organiseren van activiteiten/evenement in het amateurtheater

KABRA ontwikkelt bovenlokale activiteiten die in het belang zijn voor de sector. Er worden voortdurend nieuwe voorstellen geformuleerd en plannen ontwikkeld.